Dé lokale en regionale nieuwssite

Beste bezoeker, Als journalist schrijf ik over actuele zaken. Deze blog heeft ruim anderhalf miljoen bezoekers verwelkomd. Hier vindt u alle, ruim 20.800, gepubliceerde artikelen, verschenen in landelijke, regionale en lokale dag- en weekbladen en magazines. Veel leesplezier! Mocht u onderwerpen aan de kaak willen stellen, neemt u dan contact met mij op: joepderksen@live.com. Foto's kunnen, tegen vergoeding, besteld worden via dit emailadres.

15 maart 2017

Mat debat sluit verkiezingscampagne af


OEGSTGEEST > Vlak voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer (woensdag 15 maart) vond dan toch nog een politiek debat plaats. Vrijdag 10 maart streden vijf kandidaat-Tweede Kamerleden met elkaar in het Dorpscentrum om daar nog extra stemmen voor zich te winnen. Het was vooral een symbolische bijeenkomst, want van de honderd aanwezigen, waren er slechts vijf mensen die nog moesten bepalen op welke partij ze gaan stemmen.

De politici die met elkaar in debat gingen waren VVD-kandidate Wendelien Tönjann, Dirk van den Bosch (GroenLinks), die de in opspraak geraakte Marja van Steenhoven verving, Jeanet van der Laan (D66), Marit Maij (PvdA) en CDA-er Jan Jaap de Haan. Nadat iedere kandidaat zichzelf twee minuten kon presenteren, konden ze vragen beantwoorden vanuit het publiek. Zo wilde zwevende kiezer én oprichter van zijn eigen klusbedrijf Bob van Werkhoven weten, hoe de partijen staan tegenover maatregelen met betrekking tot ZZP-ers (Zelfstandigen Zonder Personeel).

Tönjann stelde: ,,Ik wil er zijn voor de ZZP-ers. Ze moeten zelf weten of ze zich willen verzekeren.''
De Haan vond: ,,Het overgrote deel van de ZZP-ers zit in sectoren waar ze niet veel te kiezen hebben, zoals in de zorg en de bouw. Dat gaat ten koste van hun arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid. We willen dat ZZP-ers zich verplicht verzekeren. We koppelen het behoud van de kleine zelfstandigenaftrek aan het verzekerd zijn.'' Maij wil de schijnzelfstandigheid van ZZP-ers aanpakken, zodat ze een zorgverzekering krijgen van een werkgever. Bij Van den Bosch zijn de ,,ambtenaren die als zzp-er aan de slag willen gaan, om zo meer te verdienen'' een doorn in het oog.

Een volgend onderwerp van discussie was de marktwerking in de zorg. Daar bleken de partijen het grotendeels over eens te zijn. Van der Laan stelde: ,,We zijn voorstander van een gereguleerde marktwerking in de zorg.'' Ook een meerderheid van de toehoorders vond, dat de marktwerking in de zorg is doorgeschoten. Alle partijen willen kleinere klassen, of anders meer geld naar (ondersteunend) onderwijzend personeel. De PvdA wil 100.000 banen voor conciërges en klassenassistenten en ook het CDA wil meer onderwijsassistenten die de leraren kunnen bijstaan.

De meest opmerkelijke uitspraak kwam van GroenLinks: voor het eerst in de geschiedenis wil deze partij niet meer bezuinigen op defensieuitgaven. Wel pleitte Van den Bosch er voor, dat er één groot Europees leger moet komen. Tönjann betwijfelde of dit mogelijk is. ,,Als we het vluchtelingenprobleem niet samen kunnen oplossen en in Europa de landen op verschillende manieren autobelastingen heffen; hoe kun je dan één defensiebeleid samen opzetten?!''

Verder onderschreven alle politici de uitvoering van het klimaatakkoord van Parijs en was er alleen wat discussie over hoe snel die maatregelen genomen moeten worden. Over lokale zaken werd totaal niet gesproken, terwijl kiezers zich tijdens verkiezingen voor de Tweede Kamer juist ook laten beïnvloeden door lokale ontwikkelingen. De vijf zwevende kiezers beseften aan het eind van de discussie, dat ze nog enkele dagen de tijd hebben om hun definitieve standpunt voor een partijkeuze te bepalen.


Joep Derksen

Snelheid verkeer blijft 120 op A44

OEGSTGEEST > Wethouder Wendelien Tönjann, die ook VVD-kandidaat is voor de Tweede Kamerverkiezingen, heeft haar lobby gestaakt om een snelheidslimiet van 100 kilometer per uur in te voeren op de A44. Ze gaat er van uit, dat toekomstige ontwikkelingen er vanzelf voor zorgen, dat de huidige maximumsnelheid naar beneden wordt aangepast.

Ze vertelt over het stopzetten van de lobby voor 100 km per uur op de A44. ,,Ik kreeg het niet voor elkaar.'' Hoopvol vervolgt Tönjann: ,,Als die Rijnlandroute is aangelegd, hebben we teveel op- en afritten op dat korte stuk. Dan gaat het (de verlaging van de maximumsnelheid, JD) vanzelf gebeuren.'' Maar kan de snelheid op de A44 in de avonduren niet gewoon omhoog naar 130 kilometer per uur? Immers, VVD-minister Melanie Schultz van Haegen zorgt er voor, dat dit op steeds meer snelwegen kan gebeuren. Maar Tönjann denkt niet, dat dit gaat gebeuren. ,,De A44 is een tweebaansweg; 130 kilometer per uur moet je niet willen. Daarvoor zijn er teveel bruggetjes. En als de Rijnlandroute er is, dan gaat de verkeerssnelheid vanzelf naar 100.''


Joep Derksen

Plannen voor verbeteren mobiliteit

OEGSTGEEST > Het college van burgemeester en wethouders heeft een 'Mobiliteitsplan 2017 – 2027' opgesteld. Wanneer de gemeenteraad dit goedkeurt, ligt er voor de komende tien jaar een plan om het verkeer en vervoer te verbeteren. Probleem is alleen, dat er niet genoeg geld is om alle wensen te vervullen. Daarom moet diezelfde raad ook bepalen, waar geld aan wordt uitgegeven. Het college heeft al haar voorkeur uitgesproken.

Wethouder Wendelien Tönjann informeert, dat met dit Mobiliteitsplan gekeken wordt naar alle vormen van vervoer. ,,De integraliteit is het belangrijkste. Het is veel meer dan de auto, voetganger en fietser. Het gaat ook over het milieu en de woningbouw. We leven in een dichtbevolkt gebied en zijn als dorp omringd door de A4 en A44. We staan voor uitdagingen. We willen het veilig houden, maar ook de doorstroming van oost naar west behouden. Tegelijkertijd willen we het dorpse behouden en dat is best een uitdaging.''

Het uitvoeringsplan gaat uit van drie verschillende categorieën, waar de projecten onder vallen: 'hoge, midden of lage prioriteit'. Een financiële berekening is niet aan die projecten gekoppeld. ,,We willen het eerst over de inhoud en ambities hebben'', verklaart Tönjann. ,,Als je het eerst over de financiën hebt, kom je nergens. Veiligheid mag nooit beperkt worden door financiën.'' Als het aan het college ligt, worden de topprojecten als eerste aangepakt. Dan gaat het om de Brug Poelgeest, de herinrichting van de Rijnzichtweg en het vervangen van het asfalt op het kruispunt Wilhelminapark.

De politieke besluitvorming voor de brug Poelgeest zou in de zomer van 2018 afgerond kunnen zijn. Tönjann: ,,We zitten dan misschien met een onteigening van de heer Smitsloo door de gemeente Leiden. Maar deze brug kan binnen drie jaar gerealiseerd worden. Hij komt er absoluut.'' Wat betreft de herinrichting van de Rijnzichtweg wil Oegstgeest, dat buurgemeente Katwijk ook tonnen euro's bijdraagt. Dat diezelfde gemeente enkele jaren geleden al extra in de buidel moest grijpen voor de A44-afslag naar de veiling, omdat Oegstgeest weigerde te betalen, zou nu geen politiek issue meer zijn, zo verzekerde de wethouder. ,,Over die problemen van de extra betaling zijn de bestuurders van Katwijk al heen. Dat hebben we goed afgerond.''

De gemeenteraad moet nu gaan bepalen, welke projecten de komende jaren opgepakt en aangepakt kunnen worden. De raadsleden moeten dus bepalen, waar wel en geen geld naar toe kan. Mogelijk moeten andere investeringen uitgesteld of zelfs geschrapt worden voor een extra fietsbaan of een stukje glanzend asfalt op een kruising. Er is wel wat geld beschikbaar, maar lang niet genoeg. Tönjann grapt: ,,Er komen dus geen gouden drukknoppen op verkeerslichten''. Gehoopt wordt, dat Oegstgeest geld kan tappen uit het regionale investeringsfonds.


Joep Derksen

,,Samenwerking niet als zeewater laten wegstromen''

OEGSTGEEST > Esther Peters, projectleider Toekomstvisie Leidse Regio 2027, zou dinsdag 7 maart wel eens profetische woorden hebben uitgesproken. Het gebeurde tijdens een bijeenkomst in Corpus, waarbij raadsleden, bestuurders en inwoners van de G5 (Leiden, Oegstgeest, Leiderdorp, Zoeterwoude en Voorschoten) spraken over intensievere samenwerking.

Welke vorm van samenwerking dat wordt, is nog niet duidelijk. Het kan een heel lichte vorm zijn, waarbij gemeenteraadsleden alles zelf kunnen blijven beslissen, een samenwerking waarbij er een Regioraad wordt aangesteld, bestaande uit de fractievoorzitters van alle politieke partijen, tot een volbloed fusie van de vijf gemeenten. Nog vóór de zomervakantie moeten de gemeenteraden hierover een besluit hebben genomen. Langer wachten is niet wenselijk; dan staan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 al weer voor de deur en laten de raadsleden zich mogelijk weer leiden door verkiezingssentimenten.

De aanwezigen werden overstroomd met 'facts and figures' en al gauw werd de opzet van de avond duidelijk. Het moet niet gaan over de vraag óf er samengewerkt moet worden, maar de aanwezigen kunnen alleen nog aangeven waaraan gedacht moet worden bij een verdergaande, dan wel verregaande samenwerking. De inzet van die gemeentelijke samenwerking: meer macht en invloed. Met ruim 200.000 inwoners zou de Leidse Regio een grote stad zijn in het noorden, oosten of zuiden van het land. Maar hier in de Randstad blijven de G5 slechts een broekie in vergelijking met Den Haag, Rotterdam en Amsterdam. De aanwezige raadsleden werden opgeroepen om ,,over hun eigen schaduw heen te stappen.''

Volgens Rinke Zonneveld wint de G5 door samenwerking aan 'executiekracht' en hij tipte: ,,Met die drie heel grote gemeenten vlakbij moet je geen tegenkracht, maar meekracht bieden.'' Willem te Beest, Deputy Chairman Executive Board Universiteit Leiden: ,,Ga niet de groene ruimte volbouwen met woningen. Durf ook te verdichten tussen de bestaande woningen.'' Maar Bas van de Graaf, inwoner van Zoeterwoude waarschuwde, dat er door zo'n verdergaande samenwerking niet een nieuwe bestuurslaag als een Regioraad moet komen. ,,Meer bestuurslagen betekent minder democratie.'' Matthieu Paardekooper, raadslid in Zoeterwoude, stelde: ,,De nabijheid van bestuur zorgt voor grote betrokkenheid bij je inwoners en andersom. Een rondje boodschappen doen kost je tweeënhalf uur, maar je weet wel wat er speelt.'' Cees de Geest tipte echter: ,,Voor bovenlokale problemen moet je bovenlokale vormen van democratie organiseren. Dus rechtstreeks gekozen regionale gemeenteraden.'' Nicole Zwart, raadslid in Oegstgeest, opperde: ,,We moeten de krachten bundelen, op basis van thema's waarbij inwoners en ambtenaren en bestuurders bij elkaar zitten om aan de slag gaan met concrete resultaten. Het zou goed zijn als elke gemeente één thema krijgt om uit te werken. Zo wordt je gedwongen om regionaal te denken.''

Peters gaf aan richting de meer dan 200 aanwezigen: ,,Het kan zijn dat een voorstel (een gemeentelijke fusie, JD) rationeel de beste is, maar politiek-maatschappelijk niet haalbaar. Dan kijk je naar wat al wel een volgende stap in de goede richting kan zijn.'' Elco Brinkman, voorzitter van de stuurgroep Toekomstvisie vult aan: ,,We zijn dit traject gestart. Voor de zomer moet er een besluit vallen. Het wordt wel spannend op welk draagvlak in de gemeenten gerekend kan worden. We moeten voorkomen dat het als zeewater wegstroomt.''


Joep Derksen

Strijd tegen fietsers in Kanaalstraat blijft doorgaan

LISSE > De seniorenraad blijft pleiten voor een fietsvrije Kanaalstraat. Voorzitter Berna van Amersfoort gaf maandag 13 maart aan: ,,Het is levensgevaarlijk op de Kanaalstraat. Ze fietsen je gewoon van de straat af.''


De leden pleiten er voor, dat in ieder geval een fietsverbod wordt ingevoerd op de donderdagavonden en de zaterdagen: ,,Dan is daar de grootste drukte''. Winkeliers hebben aangegeven, dat ze tegenstander zijn van een fietsverbod, omdat het klandizie zou kunnen kosten. Maar de seniorenraad veegt hier de vloer mee aan: ,,Mensen die winkelen, lopen in het winkelcentrum; ze fietsen er niet.''

Zorgen over mantelzorgers

LISSE > De seniorenraad maakte zich maandag 13 maart ernstig zorgen over de almaar stijgende overbelasting van de mantelzorgers. In Lisse zijn het er officieel 240, maar de vrees is dat er nog veel meer mensen zijn, die moeten zorgen voor hun partner of naaste. De seniorenraadsleden waren het er over eens, dat mantelzorg nooit minder wordt, maar alleen maar een stijgende druk legt op de verzorger.


Voorzitter Berna van Amersfoort pleit daarom voor veel meer respijtzorg. ,,En dan niet een weekendje, maar minimaal een week per jaar.'' Mantelzorgers die het water tot aan de lippen staat en naarstig op zoek zijn naar een plek om te ontspannen, krijgen echter regelmatig 'Nee' te horen. Van Amersfoort vindt dit ,,een grof schandaal, dat de crisisplekken niet gebruikt kunnen worden. We betalen er maandelijks premie voor, maar particuliere verzekeringen zeggen dan, dat het budget op is. Als mensen een weekje tot rust kunnen komen, kunnen ze er full speed tegenaan. Dat is in bepaalde situaties hard nodig.''

Nek breken in Blokhuis

LISSE > De gemeente is niet van plan om continue alle ongelijk liggende tegels in het Blokhuis aan te pakken. De leden van de seniorenraad hadden over dit ongemak geklaagd, maar uit een schriftelijke reactie blijkt, dat een oplossing niet zo gemakkelijk is.


Naar aanleiding van de tegelklachten heeft de gemeente een inspectie uitgevoerd. Er wordt erkend, dat niet alle tegels gelijk liggen. Maar volgens een ambtenaar ,,kan dit bekende probleem niet structureel opgelost worden.'' De reden hiervoor zou de fundering en de watergoot zijn. De leden van de seniorenraad werd verder geadviseerd om klachten door te geven via www.verbeterdebuurt.nl. Het antwoord zinde voorzitter Berna van Amersfoort helemaal niet: ,,Dat van die goot is lariekoek; er steekt een tegel uit tussen de stenen en je breekt je nek er over!''

Bezorgdheid over zwerfafval

LISSE > De leden van de seniorenraad maken zich ernstig zorgen over de toename van de vuilniszakken in de straten. Dit lieten ze weten tijdens de vergadering van maandag 13 maart. Hun onrust geven ze door aan de verantwoordelijk wethouder Evert Jan Nieuwenhuis (SGP/ChristenUnie). Voorzitter Berna van Amersfoort laat namens de seniorenraad weten: ,,Heel veel mensen ergeren zich aan zakken afval op straat. De ondergrondse containers zijn overvol. Bovendien waait het papier en de zakken met plastic door de straten heen, bij een beetje wind.'' Wethouder Nieuwenhuis wordt uitgenodigd om op maandag 24 april langs te komen bij de seniorenraadsvergadering, om een reactie te geven.

Rotary helpt achterstandskinderen aan sport- en cultuurlidmaatschap

LISSE > Voor kinderen van gezinnen met een laag inkomen wordt het binnenkort geen probleem meer om lid te worden van een sportclub of culturele vereniging. Op initiatief van de Rotary Lisse-Bollenstreek wordt in dit dorp het Jeugdsport- en cultuurfonds opgericht. De rijksoverheid stelt de komende drie jaren 30.000 euro per jaar beschikbaar en het college van burgemeester en wethouders wil dat de gemeente zich garant stelt voor de extra kosten, mochten er heel veel kinderen gebruik maken van dit Jeugdsport- en cultuurfonds.

Dinsdag 7 maart presenteerden Ron Dreef, lid van de Rotary Lisse-Bollenstreek, en wethouder Adri de Roon (D66) de plannen. De wethouder stelde: ,,We willen graag bevorderen dat kansarme kinderen kunnen deelnemen aan sport en cultuur. Dan heb je het over kinderen van gezinnen die rond of op het minimuminkomen leven. Vaak sneuvelt daar de wens om lid te worden van een sport- of toneelvereniging. De kosten voor die contributie is dan net een beetje teveel voor het gezinsbudget.''

In Lisse zijn er ongeveer 350 kinderen die tot de doelgroep van dit fonds behoren. Ook zij verdienen de kans om mee te doen aan sport en/of cultuur. Het is niet alleen goed voor hun lichamelijke en fysieke gezondheid, maar ook voor hun sociale en intellectuele ontwikkeling. De Roon: ,,Het is in het belang van de kinderen zelf dat ze kunnen deelnemen aan sport en/of cultuur.'' Ouders en kinderen kunnen zichzelf niet aanmelden; dat moet via 'intermediairs' gaan, zoals huisartsen, GGD, de voedselbank of de scholen.

Naast de rijksdonatie draagt ook de Rabobank bij met een eenmalige donatie van 5.000 euro. De Rotary sponsort jaarlijks 2.500 euro en zet zich in om de resterende 22.500 euro de komende jaren via sponsoractiviteiten bij elkaar te halen. Dreef: ,,Dit is geen eenmalig project, maar we willen het veel duurzamer en langduriger laten zijn. Het Zuid-Hollands jeugdsport en cultuurfonds doet de intake. Als eerste gaan we intermediairs werven, maar we gaan ook in gesprek met bijvoorbeeld muziekverenigingen om te vragen of ze korting kunnen geven.''

En wat gaat er gebeuren als er een enorme toeloop is van kinderen en het benodigde geld op is? De Roon: ,,Als het een enorm succes wordt, lopen wij als gemeente het risico. We mikken op gemiddeld 125 kinderen per jaar. Daar is het bedrag op begroot. Als er veel meer komen; dan lijkt het me niet dat we kinderen gaan weigeren. Ik zou het prachtig vinden, als het overtekent wordt. Dan wordt het doel meer dan bereikt.'' Eind deze maand moet de gemeenteraad nog haar akkoord geven voor de invoering van dit Jeugdsport- en Cultuurfonds. Daarna kan het project beginnen, met als eerste in april een startbijeenkomst voor intermediairs.


Joep Derksen

Plannen voor Verenigingenberaad

WOUBRUGGE > Er zijn vergaande plannen om de sportverenigingen in Woubrugge met elkaar te laten samenwerken. Zo moet er een overkoepelende 'Verenigingenberaad' komen; hierover wordt op donderdag 16 maart door de vertegenwoordigers van de sportverenigingen gesproken in café Die Twee. De gedachte achter zo'n Verenigingenberaad is, dat sportverenigingen hun problemen met elkaar delen, deze bespreken en zo mogelijk tot oplossingen komen. Corrie Kroes, secretaris van de Dorpsraad Woubrugge, liet woensdag 8 maart weten, dat het niet de bedoeling is, dat dit Verenigingenberaad een officiële gesprekspartner van de gemeente wordt.  

Nieuwe PROpiniepanel

KAAG EN BRAASSEM > De politieke partij PRO heeft een nieuw onderwerp op de website van PROpiniepanel geplaatst. Dit keer gaat het over duurzaamheid en welke stappen de gemeente moet nemen om over te gaan op schone energie. Deelnemen aan dit onderzoek kan tot en met 31 maart. Zie hiervoor: www.prokaagenbraassem.nl/nieuws/nieuw-onderzoek-propinie-duurzaamheid-kaag-en-braassem.

Column

Meepraten aan de voorkant over politieke beslissingen. Het leek zo'n aardig idee van de gemeenteraadsleden, toen ze in 2014 begonnen aan hun werk. De gedachte er achter is ook heel schattig: ,,Als we iedereen de gelegenheid geven om mee te praten over een onderwerp, kunnen argumenten weerlegd worden of plannen aangepast. Uiteindelijk ben je dan veel minder tijd kwijt, omdat er ook veel minder bezwaren zullen zijn.'' Tot zover de theorie.

Maandagavond 13 maart kwamen de raadsleden bij elkaar om te praten over twee onderwerpen: het DIN (Doel Inspanningen Netwerk) en de extra sociale woningbouw. Om met het DIN te beginnen; dat is natuurlijk gortdroge stof, waar geen zinnig inwoner zich voor interesseert. Maar als journalist – en bewaker van de lokale democratie – zag ik het als mijn taak om verslag te kunnen leggen van wat de raadsleden vinden van de toekomstige ontwikkelingen op het gebied van 'Ruimte en Leefomgeving', 'Sociaal Domein' en 'Bestuur, Regio en Middelen'.

Deze avond werden raadsleden en inwonerraadsleden uitgebreid geïnformeerd over die onderwerpen; de bijeenkomst is een voorbode van toekomstige plannen voor deze gemeente. En het gaat nogal ergens over; welke wijzigingen wil de politiek doorvoeren in de openbare ruimte? Wat gaat er veranderen op het gebied van uitkeringen, werk en inkomen? En hoeveel geld moet de gemeente besparen of aan extra belastingen heffen om vanaf 2021 de gemiste precario-inkomsten op kabels en leidingen op te vangen? Om over de invoering van de Omgevingswet al helemaal te zwijgen. Zoals gezegd, waarde columnlezer; gortdroge stof, maar wel noodzakelijk om verslag van te doen, zodat u weet waar de door u gekozen politici mee bezig zijn.

Dus liep ik mee met de raadsleden om te luisteren naar wat er verteld werd. Halverwege werd ik tegengehouden; de politici willen in beslotenheid praten. Alleen als ik lid zou worden van de ene of andere politieke partij, zou ik naar binnen mogen, zo werd gegrapt. Maar dit zou ten koste van mijn journalistieke onafhankelijkheid gaan, dus dat was geen optie.

Wat betreft de beeldvormende avond over de extra sociale woningbouw, was een opmerking van wethouder Floris Schoonderwoerd (PRO) het meest interessant. Tussen neus en lippen door stelde hij: ,,Hoogmadese Wetering 2 als bouwlocatie is op dit moment geen optie.'' De drie belangrijkste woorden zijn hier: 'op dit moment'. Over enkele jaren kan dat gebied zomaar alsnog bebouwd worden. In de politieke wandelgangen wordt ook al gesproken over 'Hoogmadese Wetering 3 en 4'. Misschien kwam dit onderwerp ook aan bod in de besloten DIN-bijeenkomst, maar de gemeenteraad en het gemeentebestuur houden dat dus angstvallig geheim.


Joep Derksen

'Boekenkast op wielen' maakt plaats voor bibliotheekpunt

WOUBRUGGE > Er was veel kritiek, toen bekend werd dat de bibliobus zou verdwijnen. Maar woensdag 8 maart waren er alleen maar vrolijke gezichten bij de opening van het nieuwe bibliotheekpunt aan de Kempenaarlaan bij basisschool De Kinderkring.

Ina Esman is vestigingscoördinator en zij laat weten: ,,We hebben hier een grote collectie aan boeken voor de jeugd van nul tot twaalf jaar oud. En daarnaast ook 500 boeken voor volwassenen; of het nu gaat om vrouwen van 40 of senioren van 80. Er is een breed aanbod van spannende en romantische boeken, maar ook literatuur. Die 500 boeken geven de bibliotheekleden een idee van wat er nog meer is.'' En als er een gewenst boek niet aanwezig is, maar wel in een van de andere vestigingen van de Bibliotheek Rijn- en Veenstreek, dan kan dat boek gratis gereserveerd en opgehaald worden bij dit bibliotheekpunt. Dat kan bij het bibliotheekpunt zelf, maar ook via internet.

Het bibliotheekpunt is iedere woensdag en vrijdag geopend van 12:00 uur tot 16:00 uur en iedere donderdag van 10:00 uur tot 12:00 uur. Esman: We sluiten zo aan op de openingstijden van de school.'' Het is nu een lekkere temperatuur in het bibliotheekpunt, maar Esman kijkt wel enigszins huiverend vooruit naar de warme zomerdagen: ,,Ik ben bang dat het hier dan heerlijk warm wordt.''

Al zeven mensen hebben zich aangemeld als vrijwilliger en het bibliotheekpunt wordt ook veel meer dan alleen een uitleenplek voor boeken. De 'koffiehoek' is ook uitermate geschikt als ontmoetingsplek. Hiermee komt een wens uit, die enkele jaren geleden al was geuit tijdens het 'Kernen in hun Kracht' traject van de gemeente. Corrie Kroes, secretaris van de Dorpsraad Woubrugge, laat weten: ,,We hopen dat de vrijwilligers van het bibliotheekpunt hiervoor ook als gastvrouwen willen optreden.''

Het is tijd voor de opening. Hester van Beek, directeur van de bibliotheek verwelkomt de dertig aanwezigen en spreekt van een ,,heel heuglijke dag''. Wethouder Floris Schoonderwoerd mag een ballon doorprikken als officiële openingshandeling. Hij stelt: ,,Toen ik acht jaar geleden wethouder werd in deze gemeente, heb ik best wel wat ruzie gemaakt met de bibliotheek en andere instellingen die sociaal actief waren. We hebben een radicale omslag gemaakt en gekeken naar wat we nodig hebben. In mijn jeugd moest je dringen tussen ouderen en kinderen om in de bibliobus te komen. Nu zijn er dagen dat er niemand meer in Rijpwetering naar de Bibliobus gaat. De antwoorden van vroeger zijn niet meer de antwoorden van de komende tijd.'' Volgens de wethouder kan het bibliotheekpunt op vele manier gebruikt worden: ,,Taalonderwijs voor statushouders, een plek voor ontmoeting, de dorpsraad die hier een spreekuur gaat organiseren en het aanpakken van laaggeletterdheid.'' Schoonderwoerd blikt tevreden om zich heen: ,,Dit bibliotheekpunt is dichtbij, in de wijk en niet slechts een half uurtje in de week beschikbaar zoals die boekenkast op wielen.''


Joep Derksen

Twijfels over wens extra woningen

HOOGMADE > Mochten er nog mensen zijn, die twijfelen of er extra sociale woningen komen aan het Noordeinde, dan kregen ze maandag 13 maart meer zekerheid. Tijdens de beeldvormende avond werd duidelijk, dat er te veel haken en ogen zitten aan het bouwen van huizen op die locatie.

De nabijgelegen molen zorgt er voor, dat de maximale bouwhoogte maar 5,8 meter mag zijn. Hierdoor vallen de gewenste 'comfortwoningen' van Woondiensten Aarwoude, met een bouwhoogte van zeven meter, af. Wel zouden er bungalowwoningen kunnen komen aan de kant van de Graaf Willem II-laan; dus van één bouwlaag met een plat dak. Maar dat wordt weer veel te duur, want hier kunnen er veel minder van worden gebouwd en bovendien moet de gemeente nog die grond langs het Noordeinde aankopen.


Het lijkt daarom nu dus wel zeker, dat de gemeenteraad Noordeinde als locatie voor extra sociale woningen definitief laat vallen. Wel zal de politiek waarschijnlijk met verdubbelde kracht inzetten op de komst van tien sociale huurwoningen naast de school aan de Van Alcmaerlaan. Een ambtelijk advies laat weten: ,,Er is vanuit Hoogmade een brede roep is geweest om woningbouw. Met de realisatie van woningen naast de school, Hoogmadese Wetering 1 en een locatie (Vlietpark of Noordeinde) voor ESW, zouden er op drie locaties de zo gewenste woningen gerealiseerd worden. Elke potentiële locatie stuit binnen Hoogmade echter op fel verzet. De reacties op Hoogmadese Wetering I, de woningen bij de brede school en de gescreende locaties voor extra sociale woningbouw (Hoogmadese Wetering II, Noordeinde en Vlietpark) rechtvaardigen nu de vraag hoe breed de roep om extra woningen daadwerkelijk gedragen wordt.'' 

Wensen Vierambachtsweg komen uit

WOUBRUGGE > De omwonenden van de Vierambachtsweg krijgen grotendeels hun zin. Deze straat wordt verkeersveiliger gemaakt. Het is het resultaat van intensief overleg tussen de bewoners en de gemeente.

Op de straat worden 'visuele drempels' aangelegd, die automobilisten het gevoel moeten geven, dat ze langzamer dienen te rijden. De notoire hardrijders weten op een gegeven moment wel, dat ze hier gewoon overheen kunnen scheuren, maar deze visuele drempels blijven wel effectief voor auto's en vrachtwagens die maar sporadisch op de Vierambachtsweg komen.

Ook komen er obstakels op de weg, die de snelheid afremmen en deze worden verfraaid met lengtemarkeringen en reflectoren. Een poortconstructie moet de snelheid van het verkeer bij de entree van de Vierambachtsweg direct al omlaag brengen. En wanneer enkele perceeleigenaren hier toestemming voor geven, wordt de stoep iets (een tegellengte) breder.


Een vurige wens van de omwonenden om het inrijverbod richting Alphen aan den Rijn op te heffen, wordt niet ingewilligd. Overdag blijft dat inrijverbod in ieder geval bestaan, maar de gemeente wil wel kijken naar de mogelijkheid om dat inrijverbod in de avondspits op te heffen. 

Vergunning weg

ROELOFARENDSVEEN > Een bedrijfslaboratorium voor plantenveredelings- en vermeerderingsbedrijven heeft al jaren een vergunning om werkzaamheden met genetisch gemanipuleerde organismen (GGO’s) uit te voeren. De Omgevingsdienst West-Holland is er echter achter gekomen, dat dit bedrijf die werkzaamheden al meer dan drie jaar niet meer doet. Daarom wordt de verleende omgevingsvergunning ingetrokken. 

Positief over bungalowwoning

ROELOFARENDSVEEN > Van het college van burgemeester en wethouders mag een bungalowwoning van 130 m2 gebouwd worden op de Floraweg 8. Wel moet de initiatiefnemer er zelf voor zorgen, dat er voldoende parkeerplaatsen worden aangelegd. Én moet hij in gesprek met de omwonenden, waarna de bouwplannen eventueel aangepast worden. Voor de komst van de bungalowwoning verdwijnen het tuinhuis, de schuur en kas die nu nog op het perceel staan.  

Nieuwe adres Kroes bekend

WOUBRUGGE > De verhuizing van varkenshouder Kroes naar de Kruisweg is weer een stapje dichterbij gekomen. Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Het officiële adres van het nieuwe varkenshouderijbedrijf wordt dan: Kruisweg 24.  

Flitsvergunning voor inwoners

KAAG EN BRAASSEM > Voortaan hoeven inwoners niet meer acht weken te wachten, voordat ze toestemming krijgen om een dakkapel te mogen bouwen. Het college van burgemeester en wethouders heeft een 'flitsvergunning' ingevoerd. Wie voortaan een aanvraag doet voor een dakkapel, het wijzigen van een gevel, het plaatsen van een spandoek of een sloopmelding van asbest doorgeeft, krijgt binnen twee weken antwoord. Dat geldt ook voor de aanvraag 'ontheffing snelle motorboten'.


Met dit initiatief wil het college het serviceniveau verhogen. Niet iedere vergunningaanvraag valt onder zo'n flitsvergunning. Bijvoorbeeld wanneer de ambtenaren advies moeten aanvragen bij 'externe partijen'. Ook zijn de ambtenaren goed geïnstrueerd over wat ze wel en niet moeten doen. 'Overpresteren; meer doen dan de klant vraagt of verwacht' moet voorkomen worden, zo luidt het devies. Ook moet het niet zo zijn, dat er meerdere keren dezelfde informatie ingevoerd wordt in verschillende systemen. Juist door het beter overleggen met elkaar en meer zaken zelf uit te voeren kan het vergunningproces ook sneller gaan, zo is de verwachting van het college. 

Café weg voor woningen

ROELOFARENDSVEEN > Op het terrein van bar-café-biljart 'De Pepersteeg' staat (Noordeinde 163 – 167) moeten nieuwe woningen komen. Het college van burgemeester en wethouders staat positief tegenover dit initiatief. Het huidige gebouw van de horecagelegenheid, de aangrenzende woning en leegstaande bedrijfspanden worden gesloopt en hier komt de nieuwbouw dan voor in de plaats. Wel worden er eisen gesteld door de gemeente voor de nieuw te bouwen huizen. ,,De bouwstijl, omvang en oriëntatie van de woningen moeten aansluiten bij de bestaande lintbebouwing van het Noordeinde. Wat betreft de bebouwing achter het lint zal er afstemming gezocht moeten worden met de ontwikkelingen in Braassemerland. Er zijn plannen om op het terrein acht woningen te bouwen: twee vrijstaande woningen aan de weg, één twee-onder-een'kap huis achter op het perceel en vier rijtjeswoningen.

Zoeken naar nieuwe plek Jozefschool

HILLEGOM > Het komende half jaar wordt duidelijk, naar welke plek de Jozefschool gaat verhuizen. Deze mededeling deed wethouder Fred van Trigt donderdag 9 maart tijdens de vergadering van de raadscommissie. De komende maanden laat het gemeentebestuur mogelijke locaties onderzoeken, waarna in mei de 'belanghebbenden' er bij betrokken worden. De politici mogen hun oordeel geven in juni. Van Trigt: ,,Vóór het zomerreces hopen we een keuze te kunnen maken voor de nieuwe locatie van de school.''

Waarderingssubsidie voor vrijwilligers

HILLEGOM > Organisaties die alleen bestaan uit betaald personeel maken geen kans op een gemeentelijke waarderingssubsidie. Dit maakte wethouder Fred van Trigt donderdag 9 maart duidelijk aan de leden van de raadscommissie. Fractievoorzitter Van Egmond (GroenLinks) vroeg zich af, waarom alleen vrijwilligersorganisaties voor zo'n waarderingssubsidie in aanmerking komen. De wethouder stelde, dat dit teken van waardering niet bedoeld is voor organisaties waar de mensen hun geld mee verdienen. ,,Het kan best eens zo zijn, dat er in een organisatie een vrijwilliger of kaderlid een vergoeding krijgt. Maar het moet geen bedrijfsmatig gerunde organisatie zijn, waar iedereen betaald wordt.''

Villa Santwijck onder de loep

HILLEGOM > Wethouder Verheijen laat onderzoeken of de vervallen staat van de Villa Santwijck gevaar oplevert voor de veiligheid. De gemeente kan er volgens hem niets aan doen, wanneer een pandeigenaar zijn bezit laat verslonzen. Maar wel kunnen er maatregelen genomen worden, als de veiligheid van bewoners of passanten in het gedrang komt. Fractievoorzitter Van Dijk (PvdA) stelde de villa aan de orde en liet weten: ,,Villa Santwijck is erg in het verval aan het raken. We maken ons zorgen over de veiligheid en dit is ook geen visitekaartje voor ons dorp, terwijl die villa het in potentie wel heeft. Kunnen we de eigenaar aanspreken op het onderhoud?'' Verheijen liet weten, dat de villa tijdens de eerstvolgende inspectieronde laat keuren.  

Twijfels over komst vrijliggend fietspad

HILLEGOM > Als de gemeenteraad écht vrijliggende fietspaden wil hebben langs de N208, dan moeten de raadsleden dat besluit zelf nemen. Dankzij een voordelige aanbesteding van de volgende fase voor het opknappen van de N208 lijkt de gemeente wat meer geld over te houden. Maar gevaren van geldverspilling liggen op de loer, zo waarschuwde wethouder De Jong donderdag 9 maart tijdens de vergadering van de raadscommissie.


Raadslid Boschma (D66) pleitte voor de komst van vrijliggende fietspaden, maar De Jong gaf aan, dat hij niet degene zal zijn die dit besluit gaat nemen. Hij wees er op, dat geasfalteerde fietspaden tussen de nieuw aan te leggen rotonde en de komgrens Bennebroek zo'n 300.000 euro gaat kosten. Wanneer over een aantal jaren kabels en leidingen verplaatst moeten worden, die onder die fietspaden liggen, moet het asfalt opengebroken worden. En dat leidt tot 'kapitaalvernietiging', zo stelde De Jong. Ook de mogelijke komst van de Duinpolderweg kan er voor zorgen, dat een deel van het fietspadasfalt slechts voor een korte periode wordt aangelegd. De raadsleden gaan de komende tijd nadenken of ze deze geasfalteerde fietspaden écht willen hebben.  

Tekort van 1,9 miljoen euro

HILLEGOM > De gemeente heeft nog maar vier jaar om te bedenken hoe ze een tekort van 1,9 miljoen euro per jaar moet opvangen. En veel keuze is er niet: of de inwoners gaan meer belasting betalen, of de gemeente gaat bezuinigen op voorzieningen of er wordt een nieuwe belasting ingevoerd. Het was geen vrolijk bericht, dat wethouder De Jong donderdag 9 maart liet weten aan de leden van de raadscommissie.

Hij beantwoordde een vraag van raadslid Evers (BBH), die aangaf dat de Tweede Kamer besloten heeft om vanaf 2021 de precariorechten te verbieden. Deze gemeentelijke belasting op kabels en leidingen levert 1,9 miljoen euro per jaar op; dat bedrag moet uiteindelijk door de inwoners betaald worden, want de kabelbedrijven berekenen de kosten aan de inwoners door. Door het afschaffen van die precario, zou dat in theorie in de portemonnee moeten schelen. Maar de praktijk wordt anders.

Het is al jaren bekend, dat de precariobelasting een tijdelijke belasting zou zijn. Toch hebben veel gemeenten deze inkomsten als 'structureel' op hun begroting gezet. Zo ook Hillegom. En dus zit het gemeentebestuur met een probleem: vanaf 2021 dreigt er een gat op de gemeentelijke begroting en dat moet gevuld worden.

Wethouder De Jong deed alvast een voorzetje, maar eenvoudig wordt het niet. Hij gaf als voorbeeld, wat er zou gebeuren, als de gemeente de OZB met 10% zou verhogen. Dat levert dan 350.000 euro aan extra inkomsten op. Dus met alleen het wijzigen van de OZB-tarieven, zou deze belasting met meer dan 50% omhoog moeten om het gemis van 1,9 miljoen euro op te vangen. Dat lijkt vooralsnog geen politieke keuze. De wethouder gaf eerlijk aan, dat hij ook geen oplossing weet. Suggesties verwelkomt hij van harte, al zal een voorstel voor tolheffing of kattenbelasting het waarschijnlijk niet gaan redden.

Op dit moment heeft de gemeente als inkomstenbronnen de rioolheffing, afvalstoffenheffing en de OZB. Mogelijk komt er in de toekomst een nieuwe belastingheffing bij; die van de 'ingezetenenbelasting'. De Jong: ,,Maar het is aan de raad om daarover te besluiten.'' Met de gemeenteraadsverkiezingen die volgend jaar worden gehouden, is het afwachten of de huidige raadsleden het aandurven om met een oplossing te komen. Of dat ze dit hete hangijzer overlaten aan hun politieke opvolgers.


Joep Derksen

Dansschool hinkt onder huurverhoging

HILLEGOM > De eigenaresse van Balletschool Martha de Rijk heeft een noodkreet geschreven aan het gemeentebestuur. Het wordt steeds moeilijker om de huur te kunnen betalen. Zeker nu de huur met vele procenten verhoogd wordt. Gemeenteraadslid Jansen (Bloeiend Hillegom) kaartte deze kwestie donderdag 9 maart aan tijdens de vergadering van de raadscommissie. Hij riep het college op om ,,een wat reëlere huur'' op te leggen aan de balletschool.


Maar vooralsnog wordt deze wens niet vervuld. Wethouder Annechien Snuif stelde: ,,De balletschool heeft al vaker aangegeven dat de huur te hoog is. Destijds toen het Fioretti College werd gebouwd, werden contracten afgesloten over deze huurverhoging. Ze betalen nog steeds geen kostendekkende huur. De huur wordt stevig verhoogd om te komen tot een kostendekkende huur. We gaan het beoordelen en zullen u informeren op het moment dat we er een klap op geven.''

Vierambachtsweg veiliger ingericht

WOUBRUGGE > De dijk naast de Vierambachtsweg wordt binnenkort versterkt en daardoor gaat de weg zelf ook zo'n 30 centimeter omhoog. Het is dus een goed moment om te kijken hoe die weg verkeersveiliger kan worden. De gemeente heeft met bewoners gesproken over hun plannen en wensen hierover.

Gemakkelijk was dat niet, want vaak hadden de omwonenden tegenstrijdige belangen. Toch kwam er vanuit de bewoners uiteindelijk een aantal aanbevelingen richting de gemeente. Een groot deel van die wensen komt ook uit. Zo krijgt de Vierambachtsweg meerdere versmallingen en bij obstakels die de snelheid moeten afremmen komen lengtemarkeringen met reflectors. Ook komen er 'visuele drempels', die het verkeer het gevoel geeft dat er langzamer gereden moet worden. Bij de entree van de Vierambachtsweg komt een duidelijk verlichte poortconstructie. Aan de kant van Woubrugge komt een plateau met fietsoversteek. Het trottoir wordt met een extra tegelbreedte uitgebreid. Voor dit laatste moet nog wel toestemming komen van een aantal perceeleigenaren.


Ook kijkt de gemeente nog naar de mogelijkheid om in de avondspits het inrijverbod richting Alphen aan den Rijn op te heffen. Maar nu al is zeker, dat het inrijverbod in de ochtendspits wél gehandhaafd wordt. De wensen voor geluidwerend asfalt, extra verlichting in de straat, het aanbrengen van rood asfalt over de hele wegbreedte en kattenogen bij de fietssuggestiestroken worden niet vervuld. 

Flitsvergunning ingevoerd

KAAG EN BRAASSEM > Inwoners die een dakkapel willen bouwen of asbest willen slopen, kunnen dit voortaan veel gemakkelijker doen. Het college van burgemeester en wethouders heeft een flitsvergunning ingevoerd.


Bij een vergunningaanvraag voor particulieren duurt het normaal zo'n acht weken totdat er een goed- of afkeuring komt van de gemeente. Maar met een flitsvergunning is binnen veertien dagen al duidelijk of de aanvraag goedgekeurd wordt. Het gaat dan ook om zaken als het plaatsen van een spandoek, het wijzigen van een gevel of een 'snelle motorboten ontheffing' aanvragen. Aan het eind van dit jaar wordt bekeken of zo'n flitsvergunning ook in de praktijk goed werkt.  

Raadsvergaderingen vanaf de luie bank

Nieuwkoop – Het was even wennen voor de gemeenteraadsleden, maar donderdag 9 maart gebeurde het toch. De raadsvergadering was voor het eerst met livebeelden via internet te volgen. Gemeenteraadslid Kees Hagenaars (MPN/PN) mocht als eerste uitproberen of het systeem goed werkte. De naast hem zittende fractievoorzitter Elias van Belzen (SGP/ChristenUnie) kon het daarop niet laten om met twee vingers achter Hagenaars' hoofd de 'ezelsoren' te tonen. Dit tot grote hilariteit van de overige politici. De beelden van de raadsvergaderingen kunnen voortaan live gevolgd én teruggekeken worden via: www.nieuwkoop.raadsinformatie.nl

Mogelijkheden voor kleinschalige woningbouw

Nieuwkoop – Het wordt gemakkelijker voor inwoners en bedrijven om op kleine schaal woningen te bouwen. Tenminste; als de gemeenteraad hier omstreeks juni toestemming voor geeft. Tot nu toe hield het gemeentebestuur dit soort verzoeken altijd af, maar de tijden zijn veranderd. Wethouder Paul Platen (VVD) laat in Nieuwkoop Nieuws weten, dat 'nieuw onderzoek aantoont, dat de vraag naar woningen groter is dan de aantallen (te bouwen huizen, red.) in de geplande bouwprojecten.'


De komende drie jaren kunnen daarom maximaal vijftig extra huizen via deze 'kleinschalige bouw' gerealiseerd worden. Wie dus plannen heeft om maximaal tien woningen uit de grond te stampen, doet er goed aan om zich te melden bij de gemeente. Vanaf de zomerperiode worden deze bouwaanvragen beoordeeld, zo is nu de planning. Niet ieder bouwverzoek krijgt nu echter automatisch een goedkeuringsstempel. Het gemeentebestuur blijft kijken naar zaken als kwaliteit en duurzaamheid van deze kleinschalige bouwprojecten.

Geen goedkeuring bouwplan zonder instemming buren

Nieuwkoop – Is het voor inwoners mogelijk om op het allerlaatste moment nog een wijziging van een bouwplan door te voeren, nét voordat de gemeenteraad het bestemmingsplan Kern Nieuwkoop vast stelt? Het antwoord daarop was donderdag 9 maart een onomwonden 'Nee'.


De bewoners van het huis aan de Dorpsstraat 151 hadden een bouwplan ingediend, waarbij ze een deel van hun woning verwijderden, om dat aan de achterkant weer bij te bouwen. Dan zouden ze hun auto's naast hun huis kunnen parkeren. Maar vorige maand kwam het stel er achter, dat het toch beter zou zijn om gewoon het hele huis naar achteren te plaatsen, zodat hun auto's aan de voorkant kunnen staan. Het lukte hen echter niet, om binnen twee weken van alle buren een ondertekende verklaring te krijgen, dat zij geen bezwaar hadden tegen dit nieuwe bouwplan. Daardoor stemde een meerderheid van de gemeenteraad niet in met een MPN/PN-voorstel om dit nieuwe bouwplan toch mee te nemen in het nieuwe bestemmingsplan. De huiseigenaren kunnen binnenkort wel een nieuw voorstel voor de verbouwing van hun huis alsnog indienen bij de gemeente.

Vragen over rechtsgeldigheid hondenverbodsbordjes

NOORDWIJK > Een reactie van het college van burgemeester en wethouders op vragen over de aanpak van hondenpoep zorgt voor onduidelijkheid. En dan gaat het met name over de vraag of de huidige handhavingsborden wel op de juiste plekken staan.

Er zijn namelijk geen wettelijke regels waar het gaat om de vormgeving en de betekenis van bordjes voor het bekend maken van hondenregels. Hierdoor is het ook twijfelachtig, dat het handhaven naar aanleiding van die verbodsbordjes juridisch correct is. Dit wordt nog versterkt door het feit, dat er in Noordwijk maar liefst vier verschillende hondenverbodsbordjes gebruikt worden.

Daar komt nog bij, dat een aantal van die bordjes op plekken staan, die onduidelijkheid geven. Voor hondeneigenaren is het lastig om te bepalen, of een verbodsbordje, dat in een plantsoen staat, alleen gaat over dat plantsoen of ook over de stoep en verdere ruimte daar omheen. Het college geeft toe in een reactie op vragen van de gemeenteraad: ,,Geldt een verbodsbordje dat aan de rechterkant van een strandafgang staat alleen voor de rechterkant van de strandafgang of ook voor de linkerkant? Uitgangspunt zal moeten zijn, dat een geplaatst bordje In redelijkheid als duidelijk kan worden beschouwd. Daarbij Is een gedeeltelijke subjectiviteit helaas niet uit te sluiten.'' Toch zijn er inmiddels al minimaal drie bekeuringen uitgeschreven aan hondenbezitters, terwijl zo'n subjectiviteit niet uit te sluiten is.

Inwoners worden geacht de wet te kennen en kunnen zich niet verschuilen achter de 'Ik heb het niet geweten' uitspraak. Maar behalve de plaatselijke APV (Algemene Plaatselijke Verordening), die via de gemeentelijke website ingezien kan worden, kan het college van burgemeester en wethouders ook speciale regels vaststellen. Bijvoorbeeld waar het gaat om gebieden waar helemaal geen honden mogen komen. Het is niet bekend, of al die speciale regels ook openbaar gemaakt zijn én goed vindbaar door de hondenbezitters.

Het college heeft alle 'verboden voor honden' bordjes geïnventariseerd, waar het gaat om de duidelijkheid over vormgeving en de plek waar deze staan. Als blijkt, dat er onduidelijkheid is, worden die bordjes weggehaald of veranderd. Maar misschien moeten zelfs de gemeentelijke regels worden aangepast, op grond waarvan de hondenverbodsbordjes worden geplaatst. Wanneer dat gaat gebeuren, is niet bekend. ,,Dat zal enige tijd vergen'', aldus het college. In de tussentijd wil het college meer informatie over hondenverboden verspreiden via de (sociale) media en mogelijk een folder.


Joep Derksen

Tweede Kamerlid SGP bezoekt bollenbedrijf

LISSE > Op vrijdag 10 maart  bezocht SGP-kamerlid Elbert Dijkgraaf het bloembollenbedrijf Van Haaster (Loosterweg Noord 7). De politicus wil met de ervaringsdeskundigen in gesprek over de toekomst van de land- en tuinbouw.


Dijkgraaf vindt, dat het kabinet de boeren en tuinders teveel in de steek laat, zo stelt hij: ,,Wij pleiten voor de terugkeer van een minister voor landbouw, zodat het land- en tuinbouwbelang in Den Haag niet langer ondersneeuwt. Er moet juist weer worden geïnvesteerd in de land- en tuinbouw.'' Daarnaast lijkt de SGP geen voorstander te zijn van het afschaffen van alle chemische bestrijdingsmiddelen: ,,Het palet aan gewasbeschermingsmiddelen moet voldoende breed zijn om gewassen, ook de kleine teelten, effectief te kunnen beschermen. Minder effectieve middelen; daar hebben boeren en tuinders meer van nodig. Daar is het milieu niet mee gediend en dat moeten we dus voorkomen.”  

Extra subsidie voor Dever

LISSE > De Stichting Beheer Buitenplaats 't Huys Dever krijgt 72.115 euro van het college van burgemeester en wethouders. Als onderdeel van deze 'prestatiesubsidie 2017' is ook een bedrag van 10.000 euro toegekend voor de instandhouding van het gebouw 't Huys Dever. Eigenlijk zou deze subsidie voor het groot onderhoud van het historische gebouw vorig jaar voor het laatst gegeven moeten worden. Maar uit de boeken van de stichting en gesprekken met het stichtingsbestuur blijkt, dat dit zal leiden tot financiële tekorten en dat het weghalen van de subsidie voor groot onderhoud 'op termijn consequenties kan hebben voor de instandhouding van het gebouw', zo blijkt uit ambtelijke stukken.  

Twijfel over vast bibliotheekpunt

HOOGMADE > Nadat de bibliobus in Woubrugge is verdwenen, heeft deze dorpskern nu wel weer een bibliotheekvoorziening. Maar of zo'n voorziening er ook in Hoogmade zal komen, blijft vooralsnog onduidelijk. Dat laat het college van burgemeester en wethouders weten naar aanleiding van vragen door CDA en SVKB. Het college stelt: ,,Op basisschool Ter Does is men – naar tevredenheid - gestart met ‘De bibliotheek op school’ in aanloop naar de nieuwe brede school. In Hoogmade was een beperkt aantal (minder dan 10) volwassen leden (van de bibliobus, JD). Er wordt nog gekeken of er voor hen een nieuw punt wordt ingericht, of dat de digitale service (of locaties elders) volstaat.''

Plan B voor boer Kroes

WOUBRUGGE > Nieuwe varkensstallen, een loods, een laad- en spoelplaats, luchtwasser en een spoelwateropslag: ze zijn van het college van burgemeester en wethouders allemaal van harte welkom op het perceel A. de Graaflaan 20. Dit is het adres van boer Kroes, die van plan is, met zijn bedrijf te verhuizen naar de Kruisweg. Maar zolang de vergunningen voor die verhuizing nog niet rond zijn, blijft Kroes ook inzetten op het voortzetten en uitbreiden van zijn bedrijf op de huidige locatie. Een gemeentelijk woordvoerder legt uit: ,,Het is dus eigenlijk een plan B, voor als de Kruisweg niet doorgaat.''

Oplossingen bedacht voor dilemma woningbouw

HOOGMADE > De inwoners van Hoogmade schijnen meer nieuwe huizen te willen in hun dorp. Maar als de vraag wordt gesteld, of die huizen ook tegenover hun woning mogen komen, is het enthousiasme als sneeuw voor de zon verdwenen. Tijdens een open inloopavond van de Dorpsraad, werden echter nieuwe ideeën naar voren gebracht.

Het regent en stormt op woensdag 1 maart, als Sjoukje Sleeboom, secretaris van de Dorpsraad en bestuurslid Koos van der Meer wachten op inwoners met ideeën voor de toekomst van het dorp. Een half uur lang lijkt het wachten een vruchteloze bezigheid te zijn, maar uiteindelijk komen toch twee bezoekers langs. Paul Linschoten en Ronald van Beurden hebben duidelijke meningen voor de houtskoolschets, die de Dorpsraad op 17 mei aan haar leden wil voorleggen.

Van Beurden verbaasde zich er over, dat hij als omwonende van Noordeinde niet naar zijn mening gevraagd was over het opknappen van de weg. Sleeboom informeerde, dat er plannen zijn voor een nieuwe asfaltdeklaag en het aanleggen van spiegels, drempels en 'zoveel mogelijk parkeervakken'. Maar afgezien van de nieuwe asfaltdeklaag is er op dit moment nog niet voldoende gemeentegeld om de overige snelheidsremmende maatregelen uit te voeren. Van Beurden vond: ,,Wegversmallingen met plantenbakken lijken me niet ideale snelheidsremmende maatregelen. Drempels zijn beter.''

Linschoten wilde weten, hoe het met de 'houtskoolschetsen' zit; plannen die de toekomst van Hoogmade gaan bepalen. Sleeboom informeerde: ,,Deze houtskoolschetsen moeten de komende tijd gemaakt worden.'' Van der Meer vulde aan: ,,Het gevaar is, dat als wij niets gaan zeggen, de gemeente wat zal zeggen. We hebben nu nog de kans om de gemeente te beïnvloeden in haar keuzes.''

Linschoten liet weten, dat hij nog altijd hoopt, dat over een aantal jaren de Hoogmadese Wetering 2 weer in beeld komt. Van der Meer was hier ook optimistisch over: ,,Uiteindelijk moet je kijken hoe ver je kunt komen met Hoogmadese Wetering 1, 2, 3 en 4, maar dat is voor de langere termijn. De Erven Cornelis Sprongh willen nauwelijks grond verkopen. Het zijn oudere mannetjes die redelijk standvastig zijn.'' Geen van beide bezoekers ziet graag nieuwe woningen voor hun huis verschijnen. Maar Van Beurden zag andere mogelijkheden om woningen te realiseren voor de Hoogmadese jongeren. ,,Hoogmade moet harmonisch blijven; je moet niet alleen maar bouwen om verenigingen en winkels in stand te houden. Als het geen bestaansrecht heeft, dan is het jammer. Maar jongeren die in Hoogmade willen blijven wonen, moeten hiervoor een kans krijgen. Veel eengezinswoningen worden volledig geblokkeerd door één iemand die daar woont. Als die persoon op een andere locatie kan wonen, zou dit zorgen voor beweging. Dan krijg je nog steeds de mogelijkheid om het dorp te laten verjongen.''


Joep Derksen

Grote uitbreiding bedrijfsruimte

ROELOFARENDSVEEN > De plannen voor het aanbouwen van 500 m2 aan 'multifunctionele bedrijfsruimte' op het terrein van de Lasso-Zuid 22, worden warm verwelkomd door het college van burgemeester en wethouders. Wel moet de initiatiefnemer er voor zorgen, dat er op eigen terrein voldoende parkeerplaatsen worden aangelegd. Daarnaast moet hij met de omgeving in overleg over de gewenste komst van het drie verdiepingen hoge gebouw. Omliggende bedrijven moeten geen last krijgen van de uitbreiding. De bedrijfsuitbreiding zou nodig zijn, vanwege de groei van de onderneming.  

Extra tariefsverhoging van de baan

STREEK > Vervoerdersorganisatie Arriva had graag een extra tariefsverhoging van 0,7 eurocent per kilometer doorgevoerd. Maar de overheden uit het concessiegebied Zuid-Holland Noord hebben hier een stokje voor gestoken. Dit blijkt uit een brief die de Provincie Zuid-Holland aan Arriva heeft gestuurd.

De kritiek op de tariefsverhogingsplannen van Arriva is niet misselijk. ,,Deze extra verhoging past niet binnen ons tarievenkader, waarin expliciet is bepaald, dat de gemiddelde reiziger er niet financieel op achteruit mag gaan. Wat bij invoering van uw voorstel wel het geval zou zijn. Overigens vinden wij uw motivering überhaupt ontoereikend om de tarieven extra te mogen verhogen.'' Ook het reizigersoverleg heeft negatief geadviseerd op het voorstel van Arriva om de tarieven extra te verhogen.


Maaike Visser, Afdeling Corporate Communicatie van Arriva, is gevraagd om een reactie. Wat was de reden om zo'n extra tariefsverhoging door te voeren? ,,Elk jaar worden er tariefwijzigingen doorgevoerd in januari in overleg met onze opdrachtgever, deze wijzigingen zijn conform de landelijke index. Wij doen hier altijd een voorstel voor. Vervolgens wordt dit met elkaar besproken. Hier doen wij verder geen uitspraken over in de media, dit is onderwerp van de gesprekstafel van de provincie Zuid-Holland en Arriva.'' Hoe zouden de kosten voor de gebruikers per rit dan wel per jaar veranderen? ,,Dat verschilt per reiziger en het aantal gemaakte kilometers.'' Op welke manier worden de financiële gevolgen van deze afwijzing door Arriva opgevangen? ,,Dit betreft bedrijfsinformatie en dat delen we niet met de media.''

Column

,,Toen België anderhalf jaar geen regering had, presteerde dit land op economisch gebied het beste van Europa.'' Deze uitspraak van een inwoner van Leimuiden bleef het afgelopen weekend bij me hangen, waarde columnlezer. Inderdaad haalden onze zuiderburen het Guinness Book of Records voor langste formatieperiode ooit. En ging het land in die periode (2010 – 2011) failliet? Nee; in tegendeel. Het land was op economisch gebied juist één van de grootste stijgers van Europa. Dan vraag je je toch af hoeveel beter de Nederlandse economie zou zijn geweest zonder regering...

Het pijnlijke lot van iedere bestuurder is, dat je het nooit goed doet en het nooit mensen helemaal naar de zin kunt maken. Aan de andere kant heb je wél de mogelijkheid om allerlei plannetjes en ideeën tot uitvoering te brengen. Of dat nou wel of geen goede ideeën zijn. Het enige wat je moet doen, is een stuk of tien raadsleden overtuigen van jouw gelijk. Hoe zo'n idee in de praktijk uitpakt, is vaak niet meer de zorg van de betreffende wethouder. Wie waren ook al weer de verantwoordelijke bestuurders van het echec Braassemerland?

Een nieuw collegevoorstel, dat de komende maand in de gemeenteraad besproken wordt, is de invoering van een nieuw afvalinzamelsysteem; diftar. Hierbij gaan de inwoners geld betalen voor iedere keer, dat ze restafval langs de kant van de weg zetten. Wie kan er nou tegenstander zijn van het scheiden en hergebruiken van het afval? Al is het natuurlijk wel bizar, dat het de industrie en bedrijven zijn, die zorgen voor alle niet-natuurlijk afbreekbare verpakkingsmaterialen. En het de consumenten zijn, die er voor verantwoordelijk worden om al het plastic, blik, papier, karton, glas, gft en nog zo'n dertigtal grondstoffen te scheiden.

Maar daarnaast biedt de invoering van een nieuw afvalinzamelsysteem de inwoners de mogelijkheid om geld te besparen. Tenminste, als de gemeenteraadsleden wél het besluit nemen, dat het vaste tarief voor de afvalinzameling omlaag gaat, als compensatie voor de kosten van het aanleveren van restafval. Hoe kunnen de inwoners er voor zorgen, dat ze zo min mogelijk geld uitgeven? Simpel; door samenwerking; maak met zes gezinnen telkens gebruik van één afvalbak. Door redelijk te scheiden (en af en toe even aan te stampen), worden je kosten zes keer zo laag. Bovendien creëert zo'n samenwerking ook gemeenschapszin. Tenminste, als er geen gedonder komt over wie er meer en wie er minder restafval in de bank stort, waarde columnlezer.


Joep Derksen

Zoektocht naar vrouwen blijft doorgaan

KAAG EN BRAASSEM > Vorig jaar organiseerde het CDA een avond om meer vrouwen geïnteresseerd te krijgen in de politiek. Niemand minder dan Mona Keijzer, CDA-Tweede Kamerlid kwam naar Rijpwetering om daar tijdens een high tea te praten over 'Vrouwen en politiek'.


De partij had de hoop, dat hierdoor meer vrouwen zich zouden melden om actief te worden. Inwonerraadslid Anja de Rijk liet indertijd weten: 'CDA Kaag en Braassem ziet een terugloop van vrouwen in de fractie en het bestuur betreurt dit. Een goede balans tussen mannen en vrouwen is wenselijk.'' Maar de actie blijkt weinig effect gehad te hebben. Er was één vrouw, die wel interesse had om politiek actief te worden, maar zij kreeg een nieuwe baan en vanwege deze functie mocht ze zich niet meer politiek verbinden. Tijdens de fractievergadering van maandag 6 maart liet De Rijk weten, dat de zoektocht doorgaat. Op dit moment heeft het CDA-bestuur nog maar drie leden. De Rijk verzuchtte: ,,Het zou fijn zijn als we een bestuurslid er bij krijgen.''

Weer onrust over varkenshouder

WOUBRUGGE > Hoewel de gemeenteraad heeft ingestemd met de verplaatsing van varkenshouder Kroes naar de Kruisweg, moeten nog een aantal (juridische) stappen genomen worden. Maar ondertussen wordt de varkenshouder wel belaagd door de RVO (Raad Voor Ondernemingen). Zijn huidige faciliteiten voldoen niet meer aan de wet, waar het gaat om het welzijn van de varkens. Daarom heeft Kroes een aanvraag ingediend om zijn huidige voorzieningen uit te breiden.

Wethouder Herman Haarman (D66) bezwoer tijdens de fractievergadering van SVKB, dat deze aanvraag slechts een formaliteit is. Op het moment, dat Kroes verhuist naar de Kruisweg wordt het bestemmingsplan aan de A. de Graaflaan veranderd in 'Woningbouw'. Maar twintig omwonenden zijn hier niet zo gerust op; zij hebben bezwaar ingediend tegen het verzoek om het bedrijfspand uit te breiden.


Ook fractievoorzitter Petra van der Wereld (SVKB) heeft sterke twijfels. ,,Wij hebben ingestemd met de verhuizing naar de Kruisweg, met de intentie dat Kroes weggaat uit Woubrugge. Nu ligt er een voorstel, waarbij Kroes mag blijven zitten en uitbreiden, als de verhuizing naar de Kruisweg niet lukt.'' Het argument van de wethouder, dat Kroes überhaupt al mag uitbreiden, als hij blijft zitten, maakte geen indruk. ,,Ik heb geen waterdichte garantie, dat Kroes toch weg gaat, als we hier nu mee instemmen. Als hij niet verhuist, mag hij hier uitbreiden.'' Twee kamers verder, bij de fractievergadering van LKB, bleek fractievoorzitter Ton van Velzen er heel anders over te denken: ,,Als Kroes deze toestemming voor uitbreiding niet aanvraagt, moet hij weg volgens de wettelijke regels.''

Plannen om Gnephoek vol te bouwen

WOUBRUGGE > De plannen van de gemeente Alphen aan den Rijn om zo'n 10.000 woningen te bouwen in de Gnephoek, nemen steeds serieuzere vormen aan. Ook het college van burgemeester en wethouders ziet ,,een bepaalde nut en noodzaak'' om woningen in deze polder te bouwen, zo liet wethouder Herman Haarman (D66) maandag 6 maart tijdens de fractievergadering van zijn partij weten.


Het college van Alphen wil dat er in de polder 'stedelijk gewoond' wordt. Mocht er in de Gnephoek gebouwd worden, dan is het ook nodig om de infrastructuur aan te pakken. Zo moeten zowel de spoorverbindingen als de wegen worden aangepakt. Ook staat een nieuwe aansluiting tussen de noordkant van Alphen aan den Rijn en de A4 op het wensenlijstje. Of de Gnephoek de meest geschikte locatie is om een nieuwe woonwijk met zo'n 10.000 huizen te bouwen, moet onderzoek uitwijzen. De resultaten van dat door de gemeente Alphen betaalde onderzoek, worden nog voor de zomer bekend gemaakt. De gemeenteraad van Kaag en Braassem werd woensdagavond 8 maart geïnformeerd over de bouwplannen in de Gnephoek.

Oproep voor 'Driestromenschets'

WOUBRUGGE - Twee inwoners, Rien de Grauw en Emile van der Linden, trokken maandag 6 maart aan de politieke alarmbel over de houtskoolplannen van de Dorpsraad. Zij verweten de leden van de Dorpsraad ondeskundigheid over het bedenken van de plannen en hintten er zelfs op, dat er sprake zou kunnen zijn van belangenverstrengeling.

De Grauw voerde het woord namens beiden. Volgens hen is er geen sprake van een 'houtskoolschets, waarin allerlei zaken kunnen worden aangepast', maar heeft de Dorpsraad een ,,volledig masterplan gemaakt over scholen, sportvelden, bouwen en groenstroken, waarop nauwelijks aanpassingen mogelijk zijn''. Dat soort plannen zouden wel eens 20 miljoen euro kunnen kosten, maar een financiële onderbouwing ontbreekt, zo hekelde De Grauw.

Hij pleitte voor het opzetten van een werkgroep, die een 'driestromenschets' gaat opzetten, waarbij meerdere plannen voor de toekomst van het dorp worden uitgewerkt. ,,Wij zien de Dorpsraad niet als ontwikkelaars van een plan. Dit gaat over meer dan alleen maar een paar wipkippen of glijbanen.'' Hierop vervolgde De Grauw: ,,Weidegrond is eigendom van een lid van de Dorpsraad; dat mag wel bebouwd worden. Het kan toeval zijn!'' Dit schoot de toeluisterende Ben Beukenholdt, voorzitter van de Dorpsraad Woubrugge in het verkeerde keelgat: ,,Uw opmerkingen over vermeend eigenbelang van dorpsraadsleden neem ik u zeer kwalijk. Dat is absoluut niet het geval en dat kun je nergens op baseren.''

Joep Derksen

Onderzoek naar Drechtdoorsteek

KAAG EN BRAASSEM > Een grote meerderheid van de CDA-fractie is niet enthousiast over de plannen voor een Drechtdoorsteek bij Leimuiden. Toch stemt de partij, op aandrang van fractievoorzitter Karin van der Kaaden in met het uitvoeren van een onderzoek. Uit dit onderzoek moeten volgens Van der Kaaden 'alle belangen en niet eenzijdige belangen' naar voren komen.

Het is dan wel de vraag, in hoeverre de belangen van de inwoners van Leimuiden ondergesneeuwd worden bij de belangen van de bestuurders van Aalsmeer en de regio Amsterdam. Vorig jaar gaf wethouder Yvonne Peters (VVD) al aan, dat ze kansen ziet voor een 'XX Large waterfunpark'. Dat waterfunpark met allerlei wateractiviteiten zou dan komen bij de Drechtdoorsteek van maar liefst 800 meter lang; dwars door de polder Vriezekoop. Ze droomde tijdens de politieke vergadering van 29 februari 2016: ,,Misschien kan hier een groot vakantiepark gerealiseerd worden, wat werkgelegenheid kan geven.''


Joep Derksen

Flyerende politici overstromen gemeente

KAAG EN BRAASSEM > Vier D66-kandidaten voor de Tweede Kamer bezoeken deze gemeente op maandagochtend 13 maart om 8:00 uur 's ochtends. Met een 'landelijke bustour' komen Stientje van Velthoven, Paul van Menen, Steven van Weyenberg en Jan Paternotte eerst aan in Hoogmade bij Basisschool Ter Does, waar ze getrakteerd worden op een toespraak van basisschooldirecteur (en MPN/PN raadslid in Nieuwkoop) Kees Hagenaars. Na twintig minuten vervolgt het gezelschap haar bustour naar Rijnsaterwoude, waar gestopt en geflyerd wordt bij het voormalige gemeentehuis en de basisschool. Hierna trekken de politici door naar Lisse. De lokale D66-politici zijn enthousiast geworden door dit hoge bezoek, zo bleek maandag 6 maart tijdens de fractievergadering. Spontaan meldden enkele fractieleden zich aan om zaterdag 11 maart te flyeren bij de Digros en op het Noordplein in Roelofarendsveen. Maar ook Coop-bezoekers in Hoogmade en de gebruikers van het Kaagpontje kunnen binnenkort flyerende D66-politici op hun weg verwachten.  

Bezorgdheid over woningen arbeidsmigranten

KAAG EN BRAASSEM > Fractievoorzitter Karin van der Kaaden (CDA) staat 'niet negatief' tegenover de plannen om aan de Floraweg 122 onderdak te bieden voor zestig arbeidsmigranten. Wel blijft haar partij de ontwikkelingen kritisch volgen, zo bleek maandag 6 maart tijdens de fractievergadering. ,,Er is een principebesluit van het college (voor de realisatie van tien tijdelijke woningen voor de arbeidsmigranten, JD), maar er moet draagvlak zijn onder de inwoners én een akkoord van de Provincie.''


Wel vond ze: ,,De manier waarop de tijdelijke woningen gesitueerd zijn, vind ik bijzonder.'' Hiermee doelde ze op de plannen om de bouw van deze huizen direct naast een bestaande woning te plannen. Thijs Mooren bleek het hier mee eens. ,,Ik vind dit een tweede bedrijfstak. Mensen die er om heen wonen, mogen daar geen last van ondervinden. In Boskoop staat iets vergelijkbaars op een afgelegen terrein en hier komt het pal naast een woning.'' Daarnaast is er de bezorgdheid, dat het toestemming geven aan één kweker voor de realisatie van tijdelijke woningen voor arbeidsmigranten, er voor zorgt dat andere kwekers hetzelfde recht kunnen claimen.

SVKB wil natuur behouden

KAAG EN BRAASSEM > ,,Het college lanceert allerlei plannen die het landschap van onze Groene Hart-gemeente aantasten. Dat begint ons steeds meer tegen de borst te stuiten.'' Hilde Bax (SVKB) waarschuwt, dat er niet allerlei ontwikkelingsplannen moeten worden doorgevoerd, die ten koste van allerlei waardevolle natuur gaan.

Als voorbeelden noemt ze hierbij ,,het kansenonderzoek voor een Drechtdoorsteek,, het Parapluplan Recreatie en de mogelijke bouw van Tetris woningen in natuurgebied.'' Ze vervolgt: ,,Wat verloren gaat, komt niet meer terug. Het open landschap en onze polders hebben recht op zorg en aandacht.'' In vragen aan het college van burgemeester en wethouders wijst Bax er op, dat al in de jaren '80 van de vorige eeuw een mogelijke 'Drechtdoorsteek' in de Vriesekoopsche polder door de gemeenteraden van voorgangers van Kaag en Braassem was weggestemd. Een nieuwe poging van het toenmalige bestuur in 2000 onderging hetzelfde lot.


Bax vraagt zich retorisch af: ,,Kaag en Braassem is gelokaliseerd in het Groene Hart in tegenstelling tot de gemeente Aalsmeer. Welke argumenten heeft de gemeente Aalsmeer om de Drechtdoorsteek niet te lokaliseren op het eigen grondgebied, bijvoorbeeld in de Legmeerpolder ten zuidwesten van de Tolhuissluis?'' Ze besluit: ,,Er lijkt onvoldoende geluisterd te worden naar de bezwaren van de bewoners in K&B en specifiek uit het dorp Leimuiden.''

Zanderij blijft bollengrond

HILLEGOM > Het college van burgemeester en wethouders piekert er niet over om de locatie Zanderij aan te wijzen als woningbouwlocatie. Dat laat wethouder Jeroen Verheijen weten, naar aanleiding van een digitale oproep door Gideon Kwint, directeur van Kennemerland Beheer BV.

Verheijen wil er geen misverstand over laten bestaan. ,,Kwint heeft een stedenbouwkundige verkenning met bebouwing en ontsluiting heeft laten maken voor de locatie Zanderij. Hiermee treedt hij al naar buiten en hij heeft een digitaal platform opgezet. Wij vinden dit erg voorbarig en onwenselijk.''

In 2016 hebben de zes gemeenteraden van de Duin- en Bollenstreek de 'ISG 2016' (Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek, JD) vastgesteld. Hierin staat, dat de bollenvelden op de Zanderij eersteklas bollengrond zijn en blijven. Het collegebesluit uit 2008 om niet De Zanderij, maar het gebied tussen de Stationsweg en de Pastoorslaan aan te wijzen als woningbouwlocatie, blijft helemaal overeind, aldus de wethouder. ,,De reguliere woningbouwopgave tot 2030 kunnen we op basis van de huidige woningbouwcijfers nagenoeg volledig binnenstedelijk oplossen.''

Het is daarom vóór 2030 nog niet eens nodig om de bollengrond tussen de Stationsweg en de Pastoorslaan te beginnen met woningbouw. Verheijen: ,,De locatie De Zanderij voor reguliere woningbouw is niet in overeenstemming met rijks-, provinciaal, regionaal en gemeentelijk beleid. Wij zien dan ook geen aanleiding om de locatie De Zanderij als (reserve) reguliere woningbouwlocatie aan te wijzen.'' De wethouder besluit: ,,Binnenkort gaat de gemeente weer verder met haar gesprek met inwoners en andere betrokkenen om samen invulling te geven aan de Omgevingsvisie Hillegom 2030. Onderwerp van gesprek is daar: hoe zien wij Hillegom in de nabije toekomst? Wat vinden wij als gemeenschap belangrijk om te behouden, te laten groeien en waar willen we op investeren? Daar moet wat ons betreft het gesprek over gaan.''


Joep Derksen

Flowers From Holland: bloemen met een ‘wow-factor' in Amerika

AALSMEER - In Amerika liggen kansen voor exclusieve bloemen voor het niche segment. Amerikaanse topbloemisten en event planners werken graag met uit Nederland afkomstige bloemen met een ‘wow-factor. Market Developer Henriëtte Brinkman en campagneleider Jacco Kaarsemaker van Royal FloraHolland vertellen meer over 'Flowers From Holland'.

Joep Derksen

Een van de activiteiten die Royal FloraHolland uitvoert, is het monitoren en bevorderen van de internationale marktontwikkeling van de sierteeltsector. Zo wordt gekeken naar opkomende landen, waar de consumptie groeiende is, maar ook naar gebieden waar veel bloemen en planten worden verkocht, maar nog weinig vanuit Nederland geïmporteerd wordt. Één van die landen is Amerika; de totale bloemenimport daar overstijgt met gemak een miljard dollar per jaar, maar Nederlandse bloemen hebben slechts een heel bescheiden aandeel. De afstand heeft hier mee te maken; vanuit Europa zijn de transportkosten simpelweg duurder, dan wanneer bloemen uit Zuid-Amerika of Mexico vervoerd worden.

Specifieke kansen voor onderscheidend assortiment afkomstig uit Nederland liggen er bij Amerikaanse topbloemisten en event planners. Probleem is dat deze producten, afgestemd op de behoeften van deze groep, niet altijd beschikbaar zijn en soms moeilijk herkenbaar zijn in het grote totaalaanbod. Onlangs kwam Royal FloraHolland in contact met groothandelaar Mayesh in Los Angeles die veel topbloemisten en eventplanners tot haar clientèle mag rekenen. We voeren op dit moment een pilot uit in de vestiging van Mayesh in Los Angeles om dit assortiment zichtbaar voor deze doelgroep onder de aandacht te brengen met POS materiaal onder het label Flowers From Holland. Flowers From Holland staat voor een belofte; dat het vernieuwend is en onderscheidend voor met name de high end bloemisten, event planners en top resorts. Onder het label worden exclusieve bloemen aangeboden voor afnemers die zich écht willen onderscheiden van de middenmarkt en de lagere markt. En we doen op basis van de teruggekoppelde verkoopdata kennis op welke soorten voor deze doelgroep werkt en wat niet.

Uniek is, dat hiervoor intensief wordt samengewerkt tussen de verschillende disciplines, of het nu gaat om de productteams, het campagnemanagement en de communicatie, maar ook met de betrokken kwekers en exporteur, laat Brinkman weten. Royal FloraHolland legt als faciliterende partij de contacten tussen de verschillende partners.  In verschillende pilots worden bloemen verstuurd naar Mayesh en daar wordt gekeken naar hoe de high end markt reageert. 'We gaan alleen onderscheidende bloemen aanbieden. We kijken naar wat de klanten geweldig vinden.
Nu al is duidelijk dat de dubbelbloemige Amaryllis en de Meijer Rozen warm ontvangen worden. 'De ene bloem die in Nederland een groot verkoopsucces is, kan in de tuinen van Californië onkruid zijn, dat de tuiniers er uit trekken', stelt Kaarsemaker. Daarom werkt Royal FloraHolland ook samen met de internationaal vermaarde floral designer Jeff Leatham, een echte ambassadeur van de Nederlandse bloemen. Onlangs werden de eerste speciale bloemen van Flowers From Holland getoond op de LA Flower Market en ze waren een doorslaand succes.

Mayesh zelf is ook zeer tevreden over de samenwerking. Het is namelijk een win-win situatie. Mayesh wil zich onderscheiden met high end bloemen en Royal FloraHolland wil producten van de kwekers op een nieuwe markt helpen plaatsen. Alle kwekers zijn natuurlijk welkom om zich aan te melden bij Royal FloraHolland om te kijken of hun producten geschikt zijn als 'high end flower' voor verkoop via Mayesh. Kaarsemaker vult aan: 'We vertellen de kwekers, dat het in deze fase vooral gaat om het goed leren begrijpen van de specifieke behoeften van de doelgroep high end bloemisten en eventplanners en nog niet om volle karren met handel’.


De eerste pilotcampagne is goed verlopen, zo laten beiden weten, op social media wordt #FlowersFromHolland steeds vaker gebruikt. 'We krijgen feedback over wat wel en niet goed werkt. Mogelijk leidt dit tot uitbreiding van het 'Flowers From Holland' concept  naar meerdere Mayesh filialen. Ter indicatie: Voor de high end markt en bruidsbloemenmarkt moet je al gauw rekenen op tientallen miljoenen euro's per jaar. Met Flowers From Holland haken we in Amerika in op de associatie die veel mensen hebben met Nederland en haar bloemen.  Uiteindelijk hopen we dat, na gebleken succes, meer Nederlandse exporteurs die op Amerika actief zijn op deze nichemarkt gaan inspelen.

Deze maanden worden nog meerdere samples opgestuurd naar Mayesh en in het tweede kwartaal van 2017 organiseert Royal FloraHolland samen met Mayesh en de Nederlandse leverancier van Mayesh een informatiebijeenkomst voor alle deelnemende kwekers.

Open dag brandweer na verbouwing

VOORHOUT > De brandweerkazerne aan de Nijverheidsweg houdt zaterdag 25 maart een open huis. Deze dag staat in het teken van het kennismaken met de brandweer en ervaren waar de spuitgasten allemaal mee bezig zijn.


Na de opening om tien uur tonen de leden van de jeugdbrandweer hun kunnen. Ook krijgen bezoekers te zien, wat er gebeurt als de vlam in de pan slaat. De jongste bezoekers kunnen zich vermaken op een springkussen en wie enthousiast is geworden, kan meer informatie aanvragen om lid te worden van de brandweer of de jeugdbrandweer. Wim Jonker, Ploegchef Post Voorhout, laat weten: ,,Na de verbouwing van onze brandweerkazerne willen we de mensen kennis met ons laten maken en de kazerne openstellen.'' Het open huis duurt tot 16:00 uur; de toegang is gratis.

Politica exposeert kunstwerken

Nieuwkoop – De politica Nicolette Oosterhof-Heemskerk blijkt een begenadigd kunstenaar te zijn. Ze schildert nog maar sinds 2014 en nu al hangen enkele van haar werken op de afdeling Dermatologie in het Alrijne Ziekenhuis in Alphen aan den Rijn. Oosterhof gebruikt het schilderen als uitlaatklep, zo laat ze weten. ,,,Omdat mijn lijf om rust vroeg naast mijn werk in de zorg en het fractievoorzitterschap van CDA-Nieuwkoop. Zo creëer ik rustpunten in de week.'' De schilderijen met olieverf zijn te bezichtigen tot eind mei. Op 18 maart 2017 houdt het Alrijne Ziekenhuis een open dag.

De geheimzinnige grotten van Grok M`Gar

HILLEGOM - De goochelaar Hilbert Geerling kan u en uw kinderen weer verwonderen en verrassen. Op zondag 19 maart (14:30 uur tot 15:00 uur) gaat Geerling op bezoek bij de Geheimzinnige Grotten van Grok M’Gar.

Onderweg naar de wereldkampioenschappen goochelen, gaat er van alles mis. De trein heeft vertraging, de taxi krijgt een lekke band en als Geerling het laatste stukje dan maar lopend aflegt, komt hij terecht in een dicht bos, waar hij in een diepe put valt. Als hij weer wakker wordt, blijkt hij te zijn beland in de Geheimzinnige Grotten van Grok M’Gar. Daar woont een apart volkje. Met de grote koning Grok, die niet echt heel aardig en vrolijk is... Met hem kun je beter geen ruzie krijgen! Maar ja… Geerling is vijfvoudig Nederlands Kampioen Goochelen, maar weet ook niet altijd wanneer hij zijn mond moet houden. Het wordt dus een hilarische show voor de kinderen én de (groot)ouders.

Hilbert Geerling is bekend van het AVRO TROS televisieprogramma ‘De Magische Winkel’, waarin hij aan jonge goochelaars trucs uitlegt, die ze vervolgens thuis of op school zelf gaan laten zien. Dit is de kans om Hilberts trucs van dichtbij te bekijken!
Kaarten voor deze voorstelling kunt u voor slechts 6,50 euro kopen bij onderstaande verkooppunten:
  • Voorverkoop (vanaf 4 weken voor de voorstellingsdatum tot 16:00 op de dag van de voorstelling): Tabakshop Frank Evers, Mariastraat 2, 2181 CT Hillegom
  • Aan de balie bij Het RAAM vanaf 1 uur vóór de voorstelling: Het RAAM, Prinses Irenelaan 16, 2181 CZ Hillegom.   

Bijzondere cursistenexpositie

HILLEGOM - Het Raam organiseert een speciale Cursistenexpositie. Alle cursisten van de Volksuniversiteit Hillegom hebben hun mooiste werken geselecteerd om aan de wereld te tonen. Het is de kans om te zien, wat het resultaat is geworden van de lessen van Arjan Bosch, Lucia Bezemer, Frank de Groot en Gerard Schoemaker. De officiële opening wordt gedaan door een bekende cabaretier op zaterdag 25 maart om 15:00 uur. Alle geïnteresseerden zijn hiervoor van harte welkom.

Ook de volgende dagen kan genoten worden van de kunstwerken. Op zondag 26 maart tussen 14:00 uur en 16:00 uur en van maandag tot en met donderdag tussen 09:00 uur en 12:00 uur en tussen 19:00 uur en 21:30 uur. Kom dus naar de expositie in Het Raam (Prinses Irenelaan 16)! Voor meer informatie: www.hetraamhillegom.cc.  

Burn-out voor beginners

HILLEGOM - De bekende cabaretier Arnout van den Bossche treedt op zaterdag 18 maart op met zijn prachtige show 'Burn-out voor Beginners'. Tussen 20:30 uur en 23:00 uur wordt het publiek vermaakt en geboeid met dit verhaal over de vele herkenbare uitdagingen, waar we allemaal wel eens aan onderworpen worden.

Als jij denkt dat jij het slecht getroffen hebt op je werk, kom dan zeker kijken naar ‘Burn-out voor Beginners’. Het publiek maakt kennis met Arnouts verleden op de werkvloer, waar hij meer toneel moest spelen dan op het podium. Hij verduidelijkt zijn verhaal met zijn onafscheidelijke bord en stiften. Neem zelf ook pen en papier mee, zodat je al zijn tips om te overleven in deze mensenjungle kunt opschrijven. Van den Bossche maakte bij HET RAAM eerder furore met zijn vorige voorstelling ‘De Relatiefluisteraar’.
Kaarten voor deze voorstelling (slechts 15 euro) kunt u kopen bij onderstaande verkooppunten:
  • Voorverkoop (vanaf 4 weken voor de voorstellingsdatum tot 16:00 op de dag van de voorstelling): Tabakshop Frank Evers, Mariastraat 2, 2181 CT Hillegom
  • Aan de balie bij Het RAAM vanaf 1 uur vóór de voorstelling: Het RAAM, Prinses Irenelaan 16, 2181 CZ Hillegom.
Wilt u vlak voor de voorstelling weten of er nog kaarten zijn? Dan kunt u telefonisch contact op ons nemen één uur voor de voorstelling. Belt u dan naar (0252) 518869 (balie Het RAAM).

06 maart 2017

Communityplatform over woningbouw op Zanderij

HILLEGOM > De politiek wil er vooralsnog niet aan; woningen bouwen op de gronden in De Zanderij. Maar grondeigenaar Kennemerland Beheer BV probeert met de inwoners in gesprek te komen over de ontwikkeling van dit gebied. Via een 'communityplatform' (http://hillegomdezanderijcommunity.ning.com) moet duidelijk worden of er inderdaad veel weerstand bestaat tegen het bebouwen van deze bollengrond. Of dat er meer behoefte bestaat aan de komst van (sociale) nieuwbouwwoningen.

Initiatiefnemer van het communityplatform is Gideon Kwint (41), directeur van Kennemerland Beheer BV. Hij laat weten, dat er al sinds 1994 plannen bestaan om de Zanderij te bebouwen met woningen. Maar door de komst van het 'Pact van Teylingen' en – na een val van het college in 2008 – politieke afspraken, is het in ieder geval tot 2018 niet mogelijk om huizen te bouwen op De Zanderij. Maar dat kan wel gebeuren op het naastgelegen gebied aan de Pastoorslaan; eveneens bollengrond.

Kwint vindt het lastig te begrijpen, dat er wel woningbouw wordt toegestaan op het ene stuk bollengrond, terwijl dat niet mag op een naastgelegen bollengebied. Bovendien kan volgens hem een veel betere verkeersontsluiting gerealiseerd worden, als er niet bij de Pastoorslaan, maar op de Zanderij gebouwd wordt. Ook zou de verplaatsing van de Draka mogelijk gemaakt kunnen worden met de ontwikkeling van de Zanderij. Hij pleit er dan ook voor, dat de nieuwe omgevingsvisie woningbouw toestaat op de Zanderij. Hier heeft Kennemerland Beheer 30 hectare in bezit.

Maar praat Kwint niet erg voor eigen parochie? Immers; zijn bedrijf kan er flink wat geld aan verdienen, als er huizen mogen komen op dit stuk grond? ,,Ja, dat klopt natuurlijk. Maar iedereen werkt om geld te verdienen. Wie beweert dat hij niet werkt om geld te verdienen, die liegt.'' Hoe kwam Kwint op het idee om dit communityplatform op te zetten? ,,Het Ontwerpteam van het ministerie heeft gezegd, dat we in een open gesprek met de bevolking alle plussen en minnen onder elkaar kunnen zetten, waar het gaat om het bebouwen van de Zanderij. Alle ideeën van de mensen kunnen dan vertaald worden naar een bepaald ontwerp. Dit aanbod heb ik aan het gemeentebestuur gedaan, maar zij hebben negatief gereageerd. Ik vind dat jammer, want we denken dat hier een kans ligt. Het kan zijn, dat niemand het eens is met onze bouwplannen. Maar dan is dat in ieder geval binnen enkele maanden duidelijk.''

Toch heeft hij alle vertrouwen in de bouwplannen: ,,We zorgen voor een goede ontsluiting richting het station en het centrum. De Wilhelminastraat en Stationsweg worden nu gebruikt om naar het station te komen. Dat leefklimaat kun je verbeteren, als je door de polder heen een goede ontsluiting maakt. Het bouwplan levert economie op voor het koopcentrum. Je kiest er voor om het belang van de bollengrond te laten wijken voor belangen die misschien wel op een hoger niveau liggen. Zoals het verbeteren van het Hillegomse leefklimaat. De uitkomsten van het communityplatform willen we delen met de gemeente. In de omgevingsvisie moet ook deze locatie opnieuw beoordeeld worden.''


Het communityplatform is wel een beetje een noodgreep, zo geeft Kwint toe. ,,We hebben regelmatig een rondje langs de politieke velden gemaakt; er was niet de politieke wil om hier verandering in te brengen. Met onze actie hoop ik dat we ons punt inzichtelijk kunnen maken aan de politiek en de bevolking. Als je de twee locaties van de Pastoorslaan en de Zanderij met elkaar vergelijkt, zijn de voordelen die kleven aan de Zanderij vele malen groter. Het platform is bedoeld om een discussie te voeren om alle voors en tegens boven water te krijgen. En dan is het kijken, welk kant die mening op gaat.'' De resultaten van het communityplatform worden over enkele maanden bekend gemaakt.

Kans voor tien nieuwe woningen

RIJPWETERING > Goed nieuws voor Count Bouwbureau; dit bedrijf mag plannen ontwikkelen om maximaal tien woningen te bouwen op het perceel Zuidweg 33a. Op dit moment mogen daar nog geen huizen komen, maar het college van burgemeester en wethouders vindt de komst van 'diverse types woningen een wenselijke ontwikkeling'. Wel moet het bouwbureau aantonen, dat de te bouwen huizen een verbetering betekenen van de ruimtelijke kwaliteit. Het duurt nog minimaal een half jaar, voordat alle procedures zijn doorlopen.

Snelvaren wordt beloond

KAAG EN BRAASSEM > Liefhebbers van snel varen op het Braassemermeer kunnen hun hobby veel goedkoper gaan uitoefenen. Het college van burgemeester en wethouders wil de legestarieven verlagen van 690,80 euro naar slechts 275 euro. Wie maar één dagje keihard wil knallen op het water, kan dit doen voor het bedrag van 41,45 euro.

Met de tariefsverlaging wil het college 'impuls geven aan de watersport en meer gelijkheid krijgen binnen het recreatiebeleid in de regio'. Nadat in 2014 de tarieven voor het mogen snelvaren dramatisch omhoog gingen naar 690,80 euro, besloten veel snelvaarliefhebbers het risico te nemen om illegaal hun hobby uit te voeren. De pakkans op het water is klein en met een boete van 90 euro kun je zeven keer betrapt worden, voordat het écht pijn gaat doen. Inderdaad bleek in de jaren daarna een afname te zien van het aantal aangevraagde en verleende ontheffingen. En er werden steeds meer illegale snelvaarders gesignaleerd, wat weer tot overlast leidde voor andere watergebruikers.

Het college belooft ook, dat actiever gecontroleerd gaat worden op het hebben van een ontheffing en een vaarbewijs. Het is de verwachting, dat de lagere snelvaartarieven niet zullen leiden tot meer snelle boten met geluidsoverlast en een te hoge CO2-uitstoot. Dit collegevoorstel wordt aan de gemeenteraad voorgelegd, die hier nog een oordeel over moet geven.

Stuk grond voor één euro

KAAG EN BRAASSEM / LEIDERDORP > Voor slechts één euro is de gemeente Kaag en Braassem weer een beetje groter geworden. De gemeente Leiderdorp geeft zelfs 117.000 euro aan de gemeente, zodat een perceel grond gebruikt kan worden voor de ontwikkeling van het Ghoybos.


Het gaat om een stuk grond, dat aan de voorkant van het Ghoybos ligt. Het ligt binnen de gemeente Kaag en Braassem, maar was tot nu toe nog eigendom van de gemeente Leiderdorp. Aan dit het perceel hangt een verplichting om te investeren in de recreatieve functie van het Ghoybos. Leiderdorp had al beloofd om 117.000 euro bij te dragen aan de verbetering van het bos en dat geld wordt nu dus overgemaakt naar Kaag en Braassem. Ook zijn de beide gemeenten overeengekomen, dat er bij de pannenkoekenboerderij twee extra lichtmasten komen; een lang gekoesterde wens van Leiderdorp. In hoeverre die lichtmasten van invloed zijn op de ontwikkeling van de flora en fauna in het Ghoybos, is nog niet bekend.

Terechte last onder dwangsom

RIJNSATERWOUDE > Het college van burgemeester en wethouders heeft terecht een last onder dwangsom opgelegd aan een eigenaar van een illegaal gebouw langs de Herenweg. De last onder dwangsom was nodig, omdat er sprake was van een brandgevaarlijke situatie. De eigenaar ging tegen dit collegebesluit in beroep, maar werd vorige week in het ongelijk gesteld door de bezwaarschriftencommissie.  

Woningen mogen bij hoogspanningskabels

RIJPWETERING > Er mogen twee woningen met bijgebouwen komen op het perceel Zuidweg 55c en 55d te Rijpwetering. Dit besluit nam het college van burgemeester en wethouders vorige week. Het bouwplan past binnen de kaders van het gemeentelijke Afwijkingenbeleid en ook de Omgevingsdienst West-Holland en TenneT zijn akkoord. De aanleg van de hoogspanningsverbinding 380 kV en de ligging van de magneetveldzones hebben geen invloed op de locatie van de twee woningen.